Her er du: Dyr / Midtsjælland

Holbæk Naturskole

Holbæk Naturskole har status af besøgslandbrug. Dyreholdet på Holbæk Naturskole drives som led i skolens pædagogiske virksomhed.
Dyrene fodres og tilses en gang i døgnet også i weekender, helligdage og ferier. Det tilstræbes, at dyrenes adfærd er så naturnær som muligt, og det kan derfor være svært at se dyrene, da de ofte enten sover, skjuler sig eller indtager føde. De dyr som kan opleves på naturskolen er:
krondyr, dådyr, sikaer, vildsvin urokser, heste, høns, kaniner og katte.
Der er kun adgang til dyrene i følge med personalet på Naturskolen som led i undervisning af Holbæk Kommunes folkeskoleelever eller som formidling for øvrige grupper, der harmonerer med Naturskolens formål. Der er offentlig adgang til Naturskolens øvrige arealer. Hvor der også er stor mulighed for at se dyrene.

Ladegårdsalléen 11
4300 Holbæk
Tlf. 59 43 09 89

www.holbaeknaturskole.dk

Besøgslandbrug Æblehøjgård

Jeppesen I/S

Produktion: Malkekøer
Arne, Anne og sønnen Lars driver gården som fuldtidslandbrug og de arbejder alle på bedriften.
Æblehøjgård er den største af gårdene i Jeppesen IS. Den ligger i Gudmanstrup ved Svinninge. Gården brændte i 1862 ved gadekæret og blev herefter flyttet ud fra Gudmanstrup by af 2. generation Niels Nielsen. Hans søn Christian Nielsen overtog gården i 1912. 3. generation Kirstine og Mejnert Jeppesen overtog gården i 1944.
Gården ejes nu af 5. generation - Anne og Arne Jeppesen, som overtog 1969. Til gården hører en fodermesterbolig.
Lidt om Æblehøjgård se nærmere på www.jeppesen-is.dk
Der er 360 SDM malkekøer i ny sengestald fra 2005 og malkekarrusel fra 2001. Desuden 220 ungdyr. Der er tilknyttet 93 ha. jord til ejendommen.
Offentlig transport
400 m, busrute 12 (Kalundborg - Svinninge – Holbæk) eller busrute 37 (Slagelse - Jyderup - Mørkøv - Svinninge).

Hørløkkevej 9
4520 Svinninge

Amhøjgård

Michael Kristensen

Produktion
130 køer, 130 opdræt - blandet race, mest sortbroget.
Lidt om gården: Udover køerne er der også kaniner, får og katte på ejendommen. Ejendommen blev købt i 1986 i fri handel, og har næsten hvert år siden da, bygget og udvidet produktionen, senest i sommeren 2004, hvor der blev bygget en ny malkekarrusel til malkning af køerne 2 gange dagligt. Køerne er opstaldet i en løsdriftsstald med sengebåse, og kalvene er opstaldet i udendørs hytter.
For den daglige pasning af dyrene er der udover ejer ansat en fodermester og en elev.
Michael og Vinni har 3 børn.
Særlige tilbud
Familien modtager besøg efter kl. 10.00 alle dage. Mulighed for at se malkning kl. ca. 16.30.
En evt. medbragt madpakke kan nydes i haven og børn og barnlige sjæle kan og må lege i halmen.
Ejendommen ligger i en afstand af ca. 6 km fra Fløjgårdens landbrugsmuseum, der bl.a. har belgierheste og gamle landbrugsmaskiner.
Offentlig transport
Bus ved indkørsel (nr. 32).

Helsingevej 65
4281 Gørlev

Egemosegård

Flemming Jørgensen

Produktion: 450 årssøer med 7 kg grise + 2.000 slagtesvin.
Ejendommen er købt i 1980, udover denne ejendom ejes der også en ejendom med smågrise- og slagtesvineproduktion. Det var en selvfølgelighed at familien Jørgensen skulle bo på   ejendommen med soproduktionen, da denne er "hjertet" i bedriften, og her det største arbejde og tilsyn med dyrene ligger i døgndrift. Grundholdningen i familien er, at pasningen af et landbrug ikke blot er et arbejde - men en livsstil. Flemming har stor interesse for og deltager aktivt i bestyrelser mm. indenfor landbrugsorganisationerne idet holdningen er - "En er svag - mange gør stærk". Flemming har bl.a. været initiativtager for selskabet "Nærringsstofkompagniet" som er et samarbejde imellem områdets landmænd, der har lavet et rørlagt gyllesystem, der minimerer transporten af gylle på offentlige veje.
De drægtige søer er opstaldet i en løsdriftsstald med dybstrøelse. Søerne med smågrise er opstaldet i enkeltdyrsstier, ved fravænning bliver smågrisene flyttet til anden ejendom, ca. 2.000 grise fra 30-100 kg bliver opfedet på ejendommen.
Til pasningen af den daglige drift er der ansat 4 medhjælpere, der alle bor på ejendommen. 

Man kan færdes frit på ejendommen, og der er mulighed for at se og røre de store maskiner samt råvarerne, der ligger i foderladen. I en kort gåafstand fra ejendommen er der et fortidsminde og en ny vindmølle. Der vil ydermere være mulighed for hestevognskørsel, turen kunne evt. gå til Holbæk fjord. 
Flemming og Connie har 3 børn der alle er hjemmeboende, familien bor i nyt arkitekttegnet stuehus med udsigt over Holbæk Fjord.
Modtager besøg
ndenfor normal arbejdstid dog efter kl. 9.00.
Afstand til offentlig transport
300 m af indkørsel.

Tuse Næs Vej 23
4300 Holbæk

Frenderupgård

Niels Aagård

Produktion: Svin
Frenderupgård er en stor moderne svinebedrift med 630 søer med smågrise. Smågrisene fodres op til de vejer 30 kg, hvorefter de sælges videre. Der hører 125 ha jord til ejendommen og der forpagtes yderligere 50 ha. På markerne produceres der korn og raps. Alt kornet bruges til foder i stalden, mens rapsen sælges. Niels er også nødt til at købe ekstra korn fra andre landmænd til at fodre svinene med.  Frenderupgård er en slægtsgård som Niels' forældre købte i 1967. Niels og Mia overtog gården i 1996 og startede en produktion på 230 søer. Denne har siden udviklet sig til sin nuværende størrelse.  Mia er uddannet gymnasielærer og arbejder nu på at få virkeliggjort drømmen om at åbne en væveskole i en af gårdens længer. De har 4 børn i alt fra alderen 8-19 år.  Udover et spændende besøg i svinestalden byder Frenderupgård på en hund og en meget kælen kat. Der er ligeledes gode muligheder for gåture i det naturskønne område. I Store Bøgeskov, ca. 2 km fra ejendommen, er der bl.a. "kilden" som baptisterne efter sigende skulle have brugt ved dåbsritualer før i tiden.  Der er ligeledes også en grillplads i haven som ved forespørgsel hos Mia og Niels kan lånes.

Offentlig transport Der er flere buslinier der kører forbi ude på Nyrupvej, bla. bus nr. 42, som kører mellem Ringsted og Stenlille.

Nyrupvej 76
4180 Sorø

Frimandsgaard

Søren Frieboe Olsen

Produktion: Kvæg
Søren og Malene har ejet Frimandsgaard siden 2000. På gården er der en produktion af malkekøer med opdræt. Der er ca. 75 køer der står fordelt 3 forskellige steder på gården. I en af staldene, der hvor køerne kælver, har dyrene et fællesareal med halm og med mulighed for at gå udenfor. Søren og Malene går med overvejelser om at udskifte de mange små gamle stalde med én ny og moderne stald. På gårdens marker bliver der dyrket majs, græs, korn og sukkerroer.
Søren og Malene har 3 børn, Anders, Renee og Ole. Derudover har Søren ansat en medhjælper til arbejdet i stalden som kommer fra Sri Lanka og som bor sammen med sin familie i en lejlighed på gården. 

Et besøg på Frimandsgaard giver mulighed for forskellige oplevelser; malkning af ko på traditionel vis, komme helt tæt på en kalv og for skolebørn og børnehavebørn kan der om sommeren leges omme i familien have, hvor der er et stort legeområde. Sidst på sommeren kan der ligeledes være mulighed for at prøve majslabyrinten.

Udover køer er der også en venlig gammel hund, flere kaniner og katte på gården.
 
Et besøg på Frimandsgaard kan evt. kombineres med en udflugt til Trelleborg, et stort frilandsmuseum om vikingetiden. Trelleborg ligger ca. 15 km fra gården. Et besøg kan ligeledes kombineres med et besøg til Arlas mejeri i Slagelse, som ligger ca. 10 km fra gården.
 
Offentlig transport
Bus nr. 314 kører mellem Slagelse og Hallelev og stopper ca. 100 meter fra gården, nede ved forsamlingshuset. Der er ligeledes mulighed for at gå fra Slagelse til Hallelev ad en gammel natursti. Turen er ca. 10 km lang.

Lindegårdsvej 2
Hallelev
4200 Slagelse

Hans Arne Nielsen

Hans Arne Nielsen

Produktion: Planteavl, slagtesvin, samt natur og vildtpleje
Familien består af Marianne og Hans Arne, samt 3 børn, Claus, Randi og Frank.
Gården er beliggende i den nordlige del af Reerslev By. Der ejes yderligere 2 gårde. Derudover er der en del forpagtninger. I alt sammen med forpagtninger drives 250 ha. Afgrøderne er korn, sukkerroer, raps og markfrø.
Besætningen er under omlægning til alene slagtesvineproduktion i ældre bestående stalde.
På bedriften findes megen forskellig natur såsom smukke vandløbsnære græsarealer og ådale, mange vandhuller, søer og remisser, stor bakke med overdrevskarakter og større mose. Der er gennem de senere år plantet meget for vildtet, herunder læhegn og der arbejdes løbende med pleje og udvidelse af de enkelte naturelementer. Der er udarbejdet en naturplan for bedriften der beskriver naturelementerne, plejebehov, samt nye tiltag.
Familien er meget optaget af natur, vildt og jagt.

Aktiviteter: Besøgende kan få et godt indblik i moderne landbrug kombineret med natur- og vildtpleje. Efter aftale kan arrangeres tur til nogle af naturelementerne, bl.a. Bøgebjerg med stor udsigt over landskabet.
Ved gruppebesøg kan eventuelt også træffes aftale om medvirken af naturvejleder fra Dansk Jægerforbund.

Reerslevvej 37
4291 Ruds Vedby

 

Holmegården

Lars Bøje Hansen

Produktion: Svin
Der er i dag i nybyggede stalde med plads til 600 årssøer, der produceres cirka 16.000 smågrise om året.
Til ejendommen er der et areal på 53 hektar. Derudover ejes endnu en ejendom på 27 ha og der er tilforpagtet jord på 23 hektar.
Jorden drives med traditionel kornproduktion til salg, samt en del markfrøavl. Besætningen fodres med indkøbt færdigfoder.
Holmegårds areal grænser op til Tollemose, der er et større sammenhængende mose og engområde.
Britta og Lars har 1 søn og 2 piger. Der er 2 medhjælpere tilknyttet til bedriften.
Produktion
Smågriseproduktion og planteavl.

Spånagervej 10
4200 Slagelse

 

Østervang

Hanne og Lars Palle

Produktion: 750 søer salg af 30 kg's grise.
Gården er købt i 1986. I sommeren 2004 er der bygget nye svinestalde, der rummer den nuværende produktion på 750 søer med smågrise. De nye stalde er traditionelt indrettet efter nutidens normer for svinehold. I drægtighedsperioden er søerne løsgående i store hold. Ca. 2/3 af stien er fast gulv, som er søernes aktivitets- og hvileareal, og her tildeles der halm, den sidste 1/3 er gødeareal med spalter, hvorpå der er et overbrusningsanlæg, som søerne kan køle sig under i de varme dage. I farestalden er søerne opstaldet i enkeltdyrsbokse med deres afkom. Når smågrisene er ca. 5 uger fravænnes de fra soen. Smågrisene bliver flyttet til en smågrisestald, hvor de skal være til de vejer ca. 30 kg, og derefter sælges til anden ejendom, der opfeder dem til slagtning.
Til pasningen af dyrene er der 3 ansatte på ejendommen.
Der drives i alt 200 ha, hvoraf de 100 ha er ejet. Der er etableret et fællesskab om maskiner til drift af marken med nabo. Der dyrkes hovedsagelig kornafgrøder på markerne.
Der er mulighed for, udover grisene, at hilse på heste, katte og hund, og i gåafstand ligger der en vindmølle. En evt. medbragt madpakke kan nydes i haven.
Ægteparret Hanne og Lars har fordelt arbejdet på gården således, at Hanne passer dyrene og Lars passer markdriften, sammen har parret x børn.
Offentlig transport
Der er ca. 3 km Tølløse station. 

Høbjergvej 47
4340 Tølløse

Sokholm

Preben Hansen

Produktion
600 årssøer med smågrise til 7 kg.
Sokholm ligger i de smukke omgivelser på Tuse Næs. Familien Hansen driver tre gårde på Tuse Næs, på Sokhøj er søerne opstaldet og på Avdebogården er smågrisene opstaldet. Den 3. ejendom er udelukkende et planteavlsbrug.
Udover svineproduktionen drives der også 250 ha jord med korn, raps og græsfrø, de fleste af afgrøderne bruges til svinefoder. Der dyrkes årligt ca. 1.300.000 kg korn.
Man er velkommen til at færdes frit på ejendommen - der er et stort udvalg af maskiner man er velkommen til at se nærmere på.

Bjergskovvej 24
4300 Holbæk

Skjoldmosegård

Claus Ole Jensen

Produktion
5.000 slagtesvin.

Claus Ole købte ejendommen af sine forældre i 2000. Efter overtagelsen blev der bygget en ny slagtesvinestald til en årlig produktion af 5.000 slagtesvin. Den nye slagtesvinestald er traditionelt indrettet efter nutidens normer for opdræt af slagtesvin, med 2/3 fast gulv som er grisenes aktivitets- og hvileareal, og 1/3 spalter, som er grisenes gødeareal.
Til ejendommen er tilhørende 45 ha hvoraf de 38 ha dyrkes med korn.
Ejendommen ligger i gåafstand til Kragerup Gods, der er et stort gods med mange aktiviteter bl.a. gårdbutik mm.
Afstand til offentlig transport
500 m

Kragerupgårdsvej 27
4270 Høng