Her er du: Dyr /Sydsjælland

Asnæsgård og Mineslund

Eirik Vinsand
Produktion kødkvæg 
Mineslund og Asnæsgården bliver drevet som en enhed med Mineslund som hovedgård. Her findes dyrene og diverse maskiner. På Asnæsgården ligger diverse driftsbygninger, bla. tørreri og halmlade, samt ejerens bolig. Ejendommenes samlede jordtilliggende er på 672 ha, hvoraf de 16 ha er forpagtninger. De 672 ha fordeler sig med 380 ha ager, 207 ha skov, 50 ha eng og 35 ha strand, krat, huse m.m. Til ejendommen hører endvidere en malkekvægsbesætning på 220 årskøer og en studeproduktion på ca. 100 stk.

Ejer og medarbejdere
Ejer Eirik Vinsand er 46 år og uddannet agronom. Eirik er gift med Katrine, som er narkosesygeplejerske. Sammen har de 2 børn, Marianne og Jakob, på henholdsvis 11 og 12 år. Til at hjælpe sig med pasning af skov- og landbrug er der ansat 3 faste medarbejdere og 3 elever. I slagterafdelingen er der nu 4 medarbejdere.
Her finder du Asnæsgård
Asnæsgården & Mineslund ligger utroligt smukt på den yderste halvdel af halvøen Asnæs ved Kalundborg. Begge ejendomme har tidligere hørt under godset Lerchenborg, men blev i 1952 solgt fra.Titi Lund, senere Vinsand, ejede og drev herefter ejendommene i 37 år, hvorefter den nuværende ejer, Erik Vinsand, overtog i 1989.
Hjemmeside

Se Asnæsgårds egen website

Asnæs Skovvej
4400 Kalundborg

http://mineslund.ooizz.dk/mod_inc/?P=itemmodule&kind=front

Ballebjerggård

Peer Drehn
Produktion: Svin
Familieejendom, som familien Drehn købte af Peer’s forældre i 2000. Hovedbeskæftigelsen er omkring grisene. Der er 245 søer, som årligt føder 5.600 grise. De bliver fedet op og leveresr til Danish Crown. På marken er der primært korn, der bruges som foder til grisene.
Marken drives i fællesskab med en anden landmand. Så maskinerne udnyttes så effektivt som muligt. Husdyrgødningen udbringes naturligvis på marken, men en del af det har først været på et biogasanlæg, hvor de udvinder gassen, der via fjernvarme bruges i den nærliggende by til opvarmning.
Peer Drehn driver gården som fuldtidslandbrug, han er gift med Jytte, som er sygeplejerske i hjemmeplejen. De har 2 sønner, som begge går i folkeskole og er født i 1992 og 1995.
Der er 3 elever ansat til at hjælpe med de daglige gøremål.
Produktion
Søer, smågrise, slagtesvin og markdrift
Særlige tilbud
Besøget kan kombineres med rundvisning på et biogasanlæg og/eller naturvandring i nærliggende plantage med rigt dyreliv.
Afstand til offentlig Transport
150 m, busrute 12 (Kalundborg – Svinninge - Holbæk)

Faurbovej 3
4591 Føllenslev

Bredebjerggård

Søren Helmer
Ejendommen blev købt i 1975 i fri handel med en besætning på 100 slagtesvin, i foråret 1976 kom de første 25 søer. Ejendommen er i den forgangne periode løbende blevet udvidet, og senest i 2003 hvor der blev bygget til den nuværende produktion på 1000 søer. Den sidste udvidelse blev fortaget i forbindelse med et glidende generationsskifte til Søren der er søn af den nuværende ejer. Søren og hans familie skal fremover bo i stuehuset da det er Søren der fremover har ansvaret for dyreholdet der til tider kan være en døgndrift opgave.
De nye stalde er traditionelt indrettet efter nutidens normer for svinehold. I drægtighedsperioden er søerne løsgående i store hold, ca. 2/3 af stien er fast gulv, som er søernes aktivitets- og hvileareal, og her tildeles der halm, den sidste 1/3 er gødeareal med spalter hvorpå der er et overbrusningsanlæg, som søerne kan køle sig under i de varme dage. I farestalden er søerne opstaldet i enkeltdyrsbokse med deres afko. Når smågrisene er ca. 5 uger fravænnes de fra soen, og flyttes til anden ejet ejendom.
Til den daglige pasning af bedriften er der ansat 7 medarbejdere, heraf de 4 på ejendommen.
Ejendommen er beliggende i et meget naturskønt område, hvor der er mulighed for at få en god travetur i det smukke terræn.
Produktion
1.000 søer med 7 kg's produktion.
Modtager besøg
Fra kl. 9.30.
Afstand til offentlig transport
Ved indkørsel.

Ringstedvej 260
4350 Ugerløse

Egeholm

Kristian Frederiksen

Produktion: 250 søer med 30 kg's grise.
Ejendommen blev købt af Kristians forældre i 1997. Samme år blev der bygget nye stalde. Alle dyr, både søer og smågrise er løsgående, og de får alle dagligt tildelt halm til rode- og ædemateriale. Smågrisene bliver fravænnet fra soen når de er ca. 5 uger gamle, herefter bliver de flyttet til en smågrisestald for ophold til ca. 30 kg. Grisene bliver solgt ved ca. 30 kg til anden ejendom, der opfeder dem til slagtning.
Line og Kristian har 2 børn på 3 år og 0 år.
Der er mulighed for markvandring langs Thorslunde å.
Modtager besøg
Først på  ugen og kun skoler, foreninger og børnehaver.

Offentlig transport
Gården ligger 800 m fra busstoppested. Bus nr. 711 kører derud.

Kundbyvej 18,
4520 Svinninge

Rødkildegård

Finn Christensen

Produktion: Svin
Finn og Helle bor på Rødkildegård sammen med deres 3 børn, Morten, Simon og Mette. Finn overtog gården i 1987 efter sin farbror. Gården er således en slægtsgård i 3. generation. På gården er der en moderne produktion af slagtesvin samt planteavl.
Grisene købes af en anden landmand, når de vejer 30 kg. Så fodres de op og sælges til slagteriet, når de vejer omkring 90 kg, på det tidspunkt er de ca. 5-6 måneder gamle. Det bliver til i alt ca. XX slagtegrise om året. Der er etableret overbrusning til grisene og de har legetøj i form af brændestykker.

Markerne dyrkes i samarbejde med Finns bror Jens. Der dyrkes i alt ca. 320 ha på Rødkildegård. På markerne dyrkes byg, hvede, raps, sukkerroer, hvidkløver, engrapgræs og rødsvingel. Byg og hvede anvendes som foder til grisene, resten af afgrøderne sælges.

Der er etableret et stort vådfodringsanlæg i den nyeste stald fra 2004. I dette anlæg blandes fodret til grisene i nogle store tanke inden det automatisk føres ind i staldene og fordeles i de forskellige sektioner med grise. Udover byg og hvede får grisene sojaskrå, gærfløde, valle, mineraler og vitaminer.

Udover grisene er der 2 hunde og en kat på gården.

Offentlig transport
Gården ligger 4 km fra Slagelse og buslinie 34 fra Slagelse stopper på Korsørvej.

Rødkildevej 1
4200 Slagelse

Rolighedsdal

Jens Nielsen

Produktion: svin, kvæg, hest og kaniner
Jens og Hanne har boet på Rolighedsdal siden 1986, hvor de overtog gården fra Jens’ forældre. På gården bor også deres 3 børn; Rasmus, Malene og Morten.
På Rolighedsdal er der en blandet produktion af både slagtesvin og ammekøer samt 3 heste, 2 hunde, masser af katte og kaniner. Det er ved at være et særsyn blandt danske landbrugsbedrifter at have mere en én produktionsgren på sin ejendom ligesom på Rolighedsdal.
Primærproduktionen er slagtesvin og der produceres ca. 4600 slagtesvin om året. Svinene går i et åbent staldsystem hvor besøgende frit kan gå ud og ind.
De 15 ammekøer med opdræt er af blandet race og blandt dyrene er en stor tyr. Køerne går ude hele sommeren på en lejet eng, der ligger et stykke fra gården. Der går dog altid 2 køer og en kalv hjemme tæt på gården, så de besøgende har mulighed for at komme tæt på dyrene.
Udover den animalske produktion driver Jens ca. 110 ha med korn, raps, sukkerroer og så laver han hø til hestene.
Hvis behovet er der kan der i laden sætte primitive borde og bænke om, hvor besøgende kan nyde medbragt mad. Der er også lidt legetøj til børnene.

Offentlig transport
Buslinie 35 kører mellem Slagelse og Korsør. Den stopper ved Slagelse Landevej ca. 1 km fra gården.
Der er ca. 10 km til Slagelse og 8 km til Korsør.

Ydunvej 4
4241 Vemmelev

Skovgaard

Knud og Jacob Skovgaard Jensen

Produktion
2.500 slagtesvin, 100 RdM malkekøer m. opdræt. 
Ejendommen blev købt i 1940 af Jacob's farfar, hvor der var en lille besætning på 10 køer og et par søer. Siden da er ejendommen løbende blevet udvidet senest i 2001, hvor der blev bygget en ny kostald og en ny slagtesvinestald til den nuværende besætning. Køerne er opstaldet i en løsdriftsstald med sengebåse, om sommeren er køerne dog en stor del af dagen på græs. Slagtesvinene er opstaldet i stier med 1/3 spalter og 2/3 lejeareal, hvor der dagligt tildeles halm.
Der er mulighed for at nyde madpakken i et lokale, der er indrettet specielt med henblik på gæster, og der er mulighed for at føle på forskellige korntyper. Der er endvidere plancher, der fortæller om landbruget.
Til pasning af ejendommen udover Jacob og hans forældre er der ansat 1 medhjælper, samt maskinstation til pasning af jorderne.
Gården er oprindeligt anlagt som lystgård for grundlæggeren af Nordisk Film, Ole Olsen, som ligger begravet i Estherhøj. Ole Olsen har uden tvivl valgt denne placering udfra dens skønne beliggenhed. Der er rig mulighed for en rigtig god vandretur i det meget stejle terræn, hvor der er mulighed for at se naturområder såsom moser, overdrev og stendiger, og i gåafstand ligger havet. Derudover har Jacob´s moder en lille gårdbutik, hvorfra der sælges kunst.
Modtager besøg
Det passer bedst kl. 10.00 el. 14.00.
Afstand til offentlig transport
Høve friskole.

Veddingevej 13
4550 Asnæs

Wiekær

Henrik Skafte
Området ved Kelleklinte er rigt på naturoplevelser. Af ejendommens samlede areal på 55 ha er der 12 ha med vild natur. Der vil være mulighed for en god travetur i området, der består af et meget varieret terræn med moser og søer - medbring fiskestang, da der vil være mulighed for at fiske i søerne.
Ejendommens produktionsbygninger er udlejet til slagtesvine- produktion. Hele ejendommen er mere eller mindre siden overtagelsen i 1986 blevet renoveret, og fremstår i dag som en meget præsentabel og flot ejendom.
Der er mulighed for at besøge naboejendommen der har en større soproduktion i løsdrift.
Produktion
Natur og Planteavl
(1.100 slagtesvin på nabogården)
Afstand til offentlig transport
Bus ved indkørsel, i hverdage (nr. 232)

Kelleklintevej 6
4490 Jerslev Sjælland